Potgooi-Ekerk 4 April 2021 Paasfees

Potgooi-Ekerk 4 April 2021 Paasfees

Ekerk Aangebied deur Dr. Tienie Eilers

Elke Sondag om 10:00 (CAT)

Luister weer:

Die Fees van die Eerstelinge 3A

 

Die Fees van die Eerstelinge 3B

 


 

Paasboodskap 2021 deur Dr.Tienie Eilers

 

LUKAS 23:1 En die hele menigte van hulle het opgestaan en Hom na Pilatus gelei.
LUKAS 23:2 En hulle het Hom begin beskuldig en sê: Ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl Hy sê dat Hy self Christus, die Koning, is.
LUKAS 23:3 Toe vra Pilatus Hom en sê: Is U die Koning van die Jode? En Hy antwoord hom en sê: U sê dit.
LUKAS 23:4 En Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare: Ek vind geen skuld in hierdie man nie.
LUKAS 23:5 Maar hulle het aangehou en gesê: Hy maak die volk oproerig met sy leer die hele Judéa deur, vandat Hy in Galiléa begin het tot hiertoe.
LUKAS 23:6 En toe Pilatus van Galiléa hoor, vra hy of die man ‘n Galiléër is.
LUKAS 23:7 En nadat hy verneem het dat Hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy Hom na Herodes wat self ook in daardie dae in Jerusalem was.
LUKAS 23:8 En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begerig om Hom te sien, omdat hy veel van Hom gehoor het; en hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur Hom gedoen sou word.
LUKAS 23:9 En hy het Hom met baie woorde uitgevra, maar Hy het hom niks geantwoord nie.
LUKAS 23:10 En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het Hom heftig staan en beskuldig.
LUKAS 23:11 En nadat Herodes saam met sy soldate Hom met veragting behandel en bespot het, werp hy Hom ‘n blink kleed om en stuur Hom terug na Pilatus.
LUKAS 23:12 En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was vantevore in vyandskap teenoor mekaar.
LUKAS 23:13 Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle:
LUKAS 23:14 Julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle Hom beskuldig nie;
LUKAS 23:15 ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur; en daar is deur Hom niks gedoen wat die dood verdien nie.
LUKAS 23:16 Nadat ek Hom dan gekasty het, sal ek Hom loslaat.
LUKAS 23:17 En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat.
LUKAS 23:18 Maar die hele menigte skreeu en sê: Weg met Hom, en laat vir ons Barábbas los!
LUKAS 23:19 Dié was oor ‘n sekere opstand wat in die stad plaasgevind het, en oor ‘n moord in die gevangenis gewerp.
LUKAS 23:20 Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat;
LUKAS 23:21 maar hulle het aangehou roep en sê: Kruisig, kruisig Hom!
LUKAS 23:22 En vir die derde keer sê hy vir hulle: Watter kwaad het Hy dan gedoen? Ek het in Hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal Hom dan kasty en loslaat.
LUKAS 23:23 Maar hulle het aangehou met ‘n harde geroep en geëis dat Hy gekruisig moes word; en hulle geroep en dié van die owerpriesters het die oorhand gekry.
LUKAS 23:24 Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word.
LUKAS 23:25 En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer.
LUKAS 23:26 En toe hulle Hom weglei, neem hulle ‘n sekere Simon van Ciréne wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra.
LUKAS 23:27 En ‘n groot menigte van die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en Hom beklaag het.
LUKAS 23:28 Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders;
LUKAS 23:29 want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie.
LUKAS 23:30 Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons! en vir die heuwels: Bedek ons!
LUKAS 23:31 Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur!
LUKAS 23:32 En daar is nog twee ander, kwaaddoeners, weggelei om saam met Hom tereggestel te word.
LUKAS 23:33 En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter– en een aan die linkerkant.
LUKAS 23:34 En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
LUKAS 23:35 En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos; laat Hy Homself verlos as Hy die Christus, die uitverkorene van God, is.
LUKAS 23:36 En die soldate het Hom ook bespot en gekom en vir Hom asyn gebring
LUKAS 23:37 en gesê: As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.
LUKAS 23:38 En daar was ook ‘n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.
LUKAS 23:39 En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: As U die Christus is, verlos Uself en ons.
LUKAS 23:40 Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? —
LUKAS 23:41 ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.
LUKAS 23:42 En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.
LUKAS 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
LUKAS 23:44 En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe;
LUKAS 23:45 en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.
LUKAS 23:46 En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit.
LUKAS 23:47 En toe die hoofman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig.
LUKAS 23:48 En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan.
LUKAS 23:49 En al sy bekendes het ver weg gestaan; ook die vroue wat Hom van Galiléa gevolg het, het hierdie dinge gesien.
LUKAS 23:50 En daar was ‘n man met die naam van Josef, ‘n lid van die Raad, ‘n goeie en regverdige man
LUKAS 23:51 –hy het nie met hulle raad en handelwyse saamgestem nie–van Arimathéa, ‘n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het.
LUKAS 23:52 Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra
LUKAS 23:53 en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in ‘n graf wat uit ‘n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie.
LUKAS 23:54 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek.
LUKAS 23:55 En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was.
LUKAS 23:56 Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.


 

Potgooi Paasdiens saam Dr Tienie Eilers

DR Tienie Eilers bied aan:
Oggendgodsdiens elke oggend om 7:00(CAT)
Meditasie elke aand om 19:00(CAT)
Ekerk Elke Sondag om 10:00(CAT)
Potgooi Paasdiens saam Dr Tienie Eilers

Luister weer:

001A

001B

 

 


Potgooi – Meditasie – Romeine 1:18-20

Potgooi – Meditasie – Romeine 1:18-20

In die oggende om 7vm en saans om 7nm (CAT) met Dr. Tienie Eilers

Luister weer:

98A

98B


 

Potgooi – Meditasie – Tiende 

Potgooi – Meditasie – Tiende – In die oggende om 7vm en saans om 7nm (CAT) met Dr. Tienie Eilers

Luister weer…

100A  – Tiende

 

100B – Tiende

 


 

Valentynsdag Is dit ‘n hedendaagse geldmaak foefie of wat?

Valentynsdag Is dit ‘n hedendaagse geldmaak foefie of wat?

 Valentynsdag is ‘n dag waarop geliefdes ekstra aandag aan mekaar gee deur geskenke, blomme of kaartjies uit te ruil. Valentynsdag word op 14 Februarie gevier, en is gewild in baie lande regoor die wêreld, alhoewel dit nie gewoonlik ‘n amptelike vakansiedag is nie. Die dag is vernoem na ‘n vroeë Christelike martelaar, Sint Valentyn, en is ingestel nadat Pous Gelasius I dit in 496 as die dag van die Heilige Valentyn verklaar het.

Aanvanklik is daar nie ‘n romantiese betekenis aan Valentynsdag gekoppel nie. Dit is eers in die laat Middeleeue tydens die bloeitydperk van hoofse liefde dat romantiese gebruike met hierdie dag geassosieer is. Die gedigte van Chaucer word dikwels aangehaal as die eerste vorme van valentynsgedigte. Teen die vyftiende eeu het daar ‘n tradisie ontwikkel waarvolgens verliefdes vir mekaar blomme, lekkergoed, en kaartjies gestuur het. Dit het belangrik geword om ‘n gepaste valentynsgedig, of boodskap in die handgemaakte kaartjie te skryf. In die negentiende eeu, met die aanvang van meganisasie, is valentynskaartjies vir die eerste keer op grootskaal in fabrieke vervaardig. Hierdie gekoopte kaartjies het dan ook die vroeëre handgemaakte kaartjies gedeeltelik vervang.

Wat dink jy?


 

Potgooi- Hondjies is Hondjies Episode 2 -Rottweilers

Potgooi- Hondjies is Hondjies Episode 2-Rottweilers

Elke Donderdag om 11:00 (CAT) Aangebied deur Ludwig

Luister weer

Die ideale Rottweiler is kalm, selfversekerd en moedig, nooit skaam nie. Hy het ‘n selfversekerde afsydigheid en maak nie onmiddellik of onoordeelkundig vriende met mense nie. In plaas daarvan neem hy ‘n afwagtende houding in met nuwe mense of situasies. Hy is liefdevol met sy gesin en volg hulle gereeld in die huis rond.

Soos die mitiese Griekse held Hercules, is die Rottweiler sterk en waar met ‘n liefdevolle hart.
Die ras is liefdevol Rotties of Rotts genoem en het sy oorsprong in Duitsland, waar dit gebruik
word om vee aan te ry en karre vir boere en slagters te trek.
Dit word weerspieël in die Rottie se breë bors en sterk gespierde lyf.
As hy beweeg, toon hy krag en uithouvermoë, maar as jy in sy oë kyk, sien jy warm,
donkerbruin poele wat ‘n sagte, intelligente, waaksaam en vreeslose uitdrukking weerspieël.

‘N Goedgeteelde Rottweiler is kalm en selfversekerd. Hy is gewoonlik afsydig teenoor vreemdelinge,
maar nooit skugter of bang nie. Rottweilers openbaar ‘n ‘wag-en-kyk’ houding wanneer hulle met
nuwe mense en situasies gekonfronteer word. As hierdie kenmerke soos hulle moet bymekaarkom,
is die Rottweiler ‘n natuurlike waghond met ‘n sagte geaardheid, wat nie net suksesvol is in
polisie-, militêre en doeane-werk nie, maar ook as familievriend en beskermer.

Rotties het ‘n natuurlike instink om hul gesinne te beskerm en kan woedend wees in hul verdediging. Dit is noodsaaklik om hul mag en beskerming te kanaliseer deur vroeë sosialisering, vaste, regverdige, konsekwente opleiding en leierskap, en ‘n gereelde werk te verrig. As dit nie gebeur nie, kan Rottweilers gevaarlike boelies word eerder as die metgeselle voogde wat hulle bedoel is.Rottweilers loop ‘n fyn lyn tussen beskerming en aggressiwiteit. As hulle nie sorgvuldig geteel word vir ‘n kalm, intelligente temperament en behoorlik gekuier en opgelei is nie, kan hulle te beskermend raak. Dit mag klink soos wat jy wil hê, maar ‘n Rottie wat nie die vermoë het om te onderskei nie, is gevaarlik vir almal wat hy teëkom, nie net vir die slegte ouens nie.

Jy moet in staat wees om jou Rottweiler leiding te gee wat hy kan vertrou en respekteer sonder om woede
of fisieke krag te gebruik.
Andersins neem hy die rol van die beste hond vir homself. Met ‘n hond so kragtig en intelligent soos die
Rottweiler, is dit ‘n resep vir ‘n ramp.
Ondanks wat jy dalk gehoor het, is Rottweilers nie temperamenteel ongesond of inherent boosaardig nie.
Goed geteelde, goed gesosialiseerde Rotties is speels, saggeaard en liefdevol vir hul gesinne.
Dit is maklik om op te lei as hulle met respek behandel word en is goeie metgeselle.


Potgooi – Meditasie -Die Meester Praat, Want My Tyd Is Naby – Dr T Eilers

Potgooi – Meditasie -Die Meester Praat, Want My Tyd Is Naby – Dr T Eilers
Meditasie in die oggende om 7vm en saans om 7nm (CAT) met Dr. Tienie Eilers
Luister weer…
023 099A – Die Meester Praat, Want My Tyd Is Naby – Dr T Eilers

023 099B – Die Meester Praat, Want My Tyd Is Naby – Dr T Eilers


 

Potgooi – Meditasie-Die Koningkryk Van God vs Die Koningkryk Van Die Duisternis

Potgooi – Meditasie

Meditasie in die oggende om 7vm en saans om 7nm (CAT) met Dr. Tienie Eilers

Luister weer

028 136A  – Die Koningkryk Van God vs Die Koningkryk Van Die Duisternis – Dr T Eilers

028 136B  – Die Koningkryk Van God vs Die Koningkryk Van Die Duisternis – Dr T Eilers